Batériové úložisko

Komplexné riešenie celého systému výroby elektrickej energie je implementácia batériového
úložiska, čím sa odstráni hlavný nesúlad, medzi výrobou OZE a spotrebou elektriny v reálnom čase.
Batériové úložisko dodáva elektrickú energiu v čase aktuálnej spotreby a ukladá v čase výroby. Batériovým úložiskom zabezpečujeme konkurenčnú výhodu na trhu s elektrinou.

Základný typ Batériového úložiska

Možnosť zvyšovania kapacity batériového
úložiska

Ročný priebeh výroby z FVE a celkovej ročnej spotreby
elektrickej energie